ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (Ε.ΠΟ.Σ)

____________________________________________

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1 Ο φορέας “Ελληνική Πολιτική Συνείδηση” (Ε.ΠΟ.Σ) είναι ένα πολιτικό δημοκρατικό δίκτυο Ελλήνων πολιτών, που ενώνει και συσπειρώνει όσους πιστεύουν ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τη χρεοκοπημένη Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία και να προχωρήσουμε προς μια πιο δημοκρατική κατεύθυνση, αυτήν της Δ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Συσπειρώνει επίσης, όσους πιστεύουν ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να απαγκιστρωθεί από τον έλεγχο της οικονομικής εξουσίας και να περάσει στα χέρια της κοινωνίας. Όσους πιστεύουν ότι το κράτος πρέπει να παύσει να είναι ιδιοκτήτης της κοινωνίας και να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή να γίνει η κοινωνία ιδιοκτήτης του κράτους, το οποίο και θα χρησιμοποιεί ως όργανο εξυπηρέτησης του συλλογικού κοινωνικού συμφέροντος.

Ολόκληρο το παρόν καταστατικό, το οποίο ρυθμίζει την εσωτερική πολιτική ζωή του δικτύου, είναι και το έμπρακτο βασικό μήνυμά μας για τη δημοκρατία που οραματιζόμαστε. Μια δημοκρατία χωρίς αρχηγοκεντρικά μορφώματα, με τον πολίτη κυρίαρχο της ζωής του και τόπου του.

2. Ο φορέας “Ελληνική Πολιτική Συνείδηση” (Ε.ΠΟ.Σ) είναι ένα πολιτικοκοινωνικό δίκτυο ενεργοποίησης και δράσης της κοινωνίας για το μέλλον της Ελλάδας και του Ελληνισμού στον εικοστό πρώτο αιώνα. Για την Εθνική Ανεξαρτησία και την ενεργό Εθνική Κυριαρχία με μοναδικό γνώμονα την πρόταξη των εθνικών και κοινωνικών συμφερόντων, για την αλλαγή του εσωτερικού χρεοκοπημένου πολιτικοοικονομικού συστήματος και το πέρασμα στην αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη από τη βάση της Ελληνικής Κοινωνίας.

3. Με το παρόν καταστατικό διασφαλίζεται ότι η άσκηση της πολιτικής εξουσίας θα βρίσκεται μόνιμα και συνεχώς στα χέρια των απλών μελών του δικτύου και ως εκ τούτου, τα πολιτικά όργανα του Δικτύου στα οποία θα ανατεθεί η ευθύνη άσκησής της κατά τους ισχύοντες πολιτειακούς θεσμούς, θα υπόκεινται συνεχώς στον έλεγχο και στον κίνδυνο της ανάκλησής τους από τα απλά μέλη του δικτύου.

Σχηματικά, η απόφαση επί κάθε θέματος που μπορεί να ανακύψει, ξεκινά ως αίτημα από οποιοδήποτε μέλος τού δικτύου προς τη Γραμματεία τής Ομάδας Βάσης του, που την παραπέμπει προς τη Γραμματεία τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΕ) η οποία, μετά την επεξεργασία του αιτήματος από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας τής ΕΚΕ, εισάγεται προς απόφαση υιοθέτησης ή απόρριψης του αιτήματος, στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, που απαρτίζεται από όλα τα μέλη του δικτύου.

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας, λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας.

4. Με τον τρόπο αυτό απαγκιστρώνεται η πολιτική εξουσία από υπερκείμενες των πολιτικών οργάνων δυνάμεις και περνάει στη βάση της κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ

Δια της υπογραφής του παρόντος από τα ιδρυτικά μέλη, σχηματίζεται το δημοκρατικό πολιτικό δίκτυο Ελλήνων πολιτών, “Ελληνική Πολιτική Συνείδηση” (Ε.ΠΟ.Σ).

ΑΡΘΡΟ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Το παρόν καταστατικό ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτικού Δικτύου Ελλήνων πολιτών με την ονομασία “Ελληνική Πολιτική Συνείδηση” (Ε.ΠΟ.Σ).

2. Το πολιτικό δίκτυο “Ελληνική Πολιτική Συνείδηση” (Ε.ΠΟ.Σ) είναι μια δημοκρατική πολιτική συλλογικότητα, εντελώς διαφορετική και αντίθετη προς το ολιγαρχικό αρχηγοκεντρικό και αγελαίο κομματικό σύστημα που έχει επικρατήσει στη χώρα μας.

Εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της συλλογικότητας χωρίς αρχηγό, βάζοντας στη θέση του αρχηγού τη συλλογική απόφαση και θεσπίζει κανόνες δυναμικής (και όχι στατικής) δημοκρατίας, στην οποία καμία απόφαση μιας συγκυριακής πλειοψηφίας, δε θεωρείται πάγια και αναλλοίωτη, καταπιέζοντας τη μειοψηφία, αλλά τίθεται συνεχώς σε αμφισβήτηση και νέα κρίση, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος καταστατικού.

3. Όλα τα μέλη του δικτύου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν ελεύθερη προσωπικότητα και ξεχωριστή αξία. Όποιο μέλος αναλάβει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, είτε με εκλογή είτε με κλήρωση, είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει πλήρως το παρόν καταστατικό και να εκτελεί πιστά τις εντολές που θα του αναθέτουν τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα, χωρίς να έχει καμία απολύτως προσωπική εξουσία και δικαιοδοσία πάνω στα υπόλοιπα μέλη.

4. Τα μέλη μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα, τόσο μέσα στα όργανα όσο και δημόσια, τις προσωπικές τους απόψεις επί παντός θέματος, χωρίς να υφίστανται οποιαδήποτε συνέπεια. Όμως, είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του δικτύου, οι οποίες θα λαμβάνονται όπως κατωτέρω ορίζεται.

5. Όταν κάποιο μέλος εκφράζει δημόσια διαφορετικές απόψεις από αυτές που έχουν αποφασιστεί συλλογικά και παρόλα αυτά εξακολουθεί να παραμένει μέλος του δικτύου μη αποχωρώντας οικειοθελώς, καθιστά ρητά σαφές και διά του παρόντος ομολογεί δημόσια προς την κοινωνία ότι αποδέχεται πλήρως τις συλλογικές αποφάσεις, παρά τη δική του διαφορετική άποψη.

6. Εφόσον, παρόλα αυτά, κριθεί ότι οι προσωπικές απόψεις που εκφράζει ένα μέλος έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές ή αμαυρώνουν την πολιτική ταυτότητα του δικτύου ή προκαλούν σύγχυση ή ζημία, μπορεί να αποφασιστεί η διαγραφή του, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

7. Οι βασικοί άξονες πολιτικής κατεύθυνσης του δικτύου, είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη και αποφασίζονται από όλα τα μέλη με ενδοδικτυακά δημοψηφίσματα.

8. Επί μέρους αναφυόμενα ζητήματα λειτουργίας και τακτικής, ήσσονος σημασίας, των οποίων δεν προβλέπεται η ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Εθνικής Κεντρικής Επιτροπής (ΕΚΕ).

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για θέματα που δεν αφορούν στην καταστατική λειτουργία ή τους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης, όπου είναι χρονικά και οικονομικά αδύνατο να συγκληθεί έγκαιρα η ΕΚΕ, καθώς και για εκτελεστικά τρέχοντα θέματα, αποφασίζει περί αυτών η πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΚΕ, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των άρθρων του παρόντος καταστατικού, της Διακήρυξης του δικτύου, των ορισθέντων βασικών κανόνων πολιτικής κατεύθυνσης και των συλλογικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

10. Οικονομικοί πόροι του δικτύου είναι οι τακτικές μηνιαίες συνδρομές των μελών, αλλά και κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, δωρεά ή χορηγία, από μέλος ή φίλο του δικτύου.

Κατάλογος των εισφορών και τα αντίστοιχα ποσά, είναι άμεσα διαθέσιμα σε όποιο μέλος ζητήσει να πληροφορηθεί σχετικά.

11. Τα εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων των συνδρομών κάθε “Οργάνωσης Βάσης κρατούνται για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών του, το δε απομένον τριάντα τοις εκατό (30%) κατατίθεται στο κεντρικό ταμείο του δικτύου.

12. Κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, δωρεά ή χορηγία, από μέλος ή φίλο του δικτύου αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο του Δικτύου

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ

Το Δίκτυο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού 57, ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) 546 23. Το έμβλημά του αποτελείται: από τη γραφή της λέξης “ΕΠΟΣ” με κεφαλαία γράμματα και τελεία (-.-) μετά τα γράμματα έψιλον (-ε-) και όμικρον (-ο). Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της λέξης “Ε.ΠΟ.Σ” έχουν χρώμα σκούρο μπλε και τα άλλα δύο γράμματα έχουν χρώμα γαλάζιο. Στην αριστερή πλευρά του γράμματος έψιλον (-ε-) εφάπτεται το ήμισυ του Ήλιου της Βεργίνας με χρώμα χρυσαφί.

Κάτω από τη λέξη “Ε.ΠΟ.Σ” αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα μικροτέρου μεγέθους, οι λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ” με χρώμα γραμμάτων κόκκινο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Μέλος του δικτύου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, οπουδήποτε ανά την υφήλιο, ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών, αρκεί να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Με την εγγραφή του το μέλος αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του δικτύου και αναλαμβάνει, να εφαρμόζει τις αποφάσεις των οργάνων του, που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου που απευθύνεται στο δίκτυο, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, το μέλος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το παρόν καταστατικό.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του δικτύου να είναι ταυτόχρονα με την ιδιότητα τους αυτή και μέλη λεσχών, συλλόγων, ομάδων, αιρέσεων ή φορέων κλειστού ή μυστικού χαρακτήρα οποιασδήποτε νομικής μορφής όπως κατωτέρω ενδεικτικώς αναφέρονται:

α. Τεκτονικές Στοές και Αδελφότητες (Μασόνοι, Ελεύθεροι Τέκτονες κλπ),

β. Λέσχη/Ομάδα Builderberg,

γ. Lions Club,

δ. Rotary Club κλπ,

καθώς και να διοργανώνουν ή να συμμετέχουν στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις των ανωτέρω ομάδων και παρεμφερών αυτών.

4. Όλα τα μέλη του δικτύου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για κάθε πολιτειακό αξίωμα βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

5. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

α. Με απόφαση της Γραμματείας της ΕΚΕ, εφόσον το μέλος, κατά την εγγραφή του δήλωσε ψευδή προσωπικά στοιχεία.

β. Με την οικειοθελή αποχώρηση του μέλους από το δίκτυο, έπειτα από έγγραφη δήλωσή του προς την Γραμματεία τής ΕΚΕ του δικτύου.

γ. Με την αποδεδειγμένη προσχώρηση του μέλους σε άλλο πολιτικό φορέα, εφόσον η ΕΚΕ αποφασίσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια την διαγραφή του από τα μητρώα του δικτύου.

δ. Καταψήφισή από τα δυο τρίτα (2/3) των μελών της Ομάδας Βάσης του, λόγω δημόσιας έκφρασης προσωπικών θέσεων που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του δικτύου ή που αμαυρώνουν την πολιτική του φυσιογνωμία ή που προκαλούν σύγχυση ή ζημιά σε αυτό.

ε. Η ΕΚΕ, έπειτα από εισήγηση της πενταμελούς Γραμματείας της, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους αν αυτό καταδικάστηκε τελεσίδικα για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

στ. Με την αποδεδειγμένη προσχώρηση ή την συμμετοχή του σε δραστηριότητες των φορέων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στο άρθρο 4 παρ.3

ζ. Διαγραφέν μέλος μπορεί, εντός πέντε (5) ημερών από της διαγραφής του, να προσφύγει στη Γραμματεία της ΕΚΕ, ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης. Η Ολομέλεια συγκαλείται από τη Γραμματεία σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Για την αποδοχή της προσφυγής του διαγραμμένου μέλους, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων συν μιας (2/3+1) των ψήφων των παρόντων μελών της Ολομέλειας.

6. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται αυτόματα και την απώλεια κάθε ιδιότητας, αξιώματος και αρμοδιότητας μέσα στο δίκτυο.

7. Η επανεγγραφή στο δίκτυο είναι ελεύθερη, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 και δε συντρέχουν οι συνθήκες της παραγράφου 3ε.

8. Με ευθύνη της Γραμματείας της ΕΚΕ, τηρείται Εθνικό Μητρώο Μελών του δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του δικτύου έχουν ισοδύναμη ψήφο και συμμετέχουν σε όλες τις ψηφοφορίες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

2. Τα μέλη του δικτύου ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ολοκληρωμένων ετών, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και θέσεις ευθύνης μέσα στο Δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Το μέλος οφείλει να τηρεί το Καταστατικό και να σέβεται τις ιδεολογικές αρχές του δικτύου, τη Διακήρυξη και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το Καταστατικό.

2. Το μέλος οφείλει να καταβάλει κάθε μήνα ως συνδρομή το ποσό των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί, έπειτα από ενδοδικτυακό δημοψήφισμα.

3. Εφόσον το μέλος δεν καταβάλει την προβλεπόμενη μηνιαία συνδρομή για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) μηνών , με απόφαση της Γραμματείας της ΕΚΕ, χάνει κάθε θέση ευθύνης μέσα στο δίκτυο. Μέλος που δεν καταβάλει την προβλεπόμενη μηνιαία συνδρομή για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, χάνει την ιδιότητα του μέλους. Επανέρχεται ως μέλος του Δικτύου αμέσως μετά την τακτοποίηση των οφειλών του εντός έξι (6) μηνών από τη διαγραφή του.

4. Μη ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος δε δικαιούται να συμμετάσχει σε ψηφοφορίες του δικτύου. Η απαγόρευση αυτή άρεται, αμέσως μετά την τακτοποίηση των οφειλών του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όργανα του δικτύου είναι:

  1. Η Ολομέλεια

  2. Οι Ομάδες Βάσης

  3. Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή (ΕΚΕ)

  4. Η Εκτελεστική Γραμματεία

  5. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

1. Η Ολομέλεια, δηλαδή το σύνολο των μελών του δικτύου, είναι το ανώτατο συλλογικό Όργανο.

2. Τα θέματα προς συζήτηση εντός της Ολομέλειας θα τίθενται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΚΕ.

Η Γραμματεία είναι υποχρεωμένη να θέσει αμελλητί σε ψηφοφορία οποιοδήποτε ζήτημα προταθεί από Οργάνωση Βάσης ή από το δέκα τοις εκατό (10%) των μελών του δικτύου.

Εάν όμως το ζήτημα αυτό ή παρόμοιο έχει ήδη αποφασιστεί από την Ολομέλεια, τότε απαιτείται αίτημα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου, ή από τρείς (3) Οργανώσεις Βάσης.

3. Η διαδικασία των συζητήσεων της Ολομέλειας, θα ορίζεται κάθε φορά, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος και το διαθέσιμο χρόνο, από τη Γραμματεία.

Την ευθύνη τού ορισμού της διαδικασίας συζητήσεων της Ολομέλειας, καθώς και της διεύθυνσης της συζήτησης, έχει η Γραμματεία της ΕΚΕ.

4. Η συζήτηση και η ψηφοφορία διεξάγονται ηλεκτρονικά.

5. Για να είναι έγκυρη η απόφαση της Ολομέλειας θα πρέπει να συμμετέχει στη σχετική ψηφοφορία το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ταμειακώς ενήμερων μελών (απαρτία).

Αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, με ευθύνη της Γραμματείας, η ιδιότητα του μέλους το οποίο δεν έχει συμμετάσχει σε δύο (2) συνεχόμενες ψηφοφορίες της Ολομέλειας.

6. Η απόφαση της Ολομέλειας, θα πρέπει να συγκεντρώνει το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΕΚΕ.

7. Σε περίπτωση που δε συγκεντρώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής στην ψηφοφορία (απαρτία), η λήψη απόφασης μετατίθεται, με πρωτοβουλία της Γραμματείας, στο αρμόδιο όργανο ΕΚΕ.

8. Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότερες των δύο (2) προτάσεων για το ίδιο θέμα και εφόσον καμία δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των προτάσεων που συγκέντρωσαν τις δύο πρώτες πλειοψηφούσες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΗΣ (ΟΒ)

1. Οι Ομάδες Βάσης είναι οι οργανώσεις βάσης του δικτύου και μπορούν να είναι:

α. Ομάδα Βάσης (Τοπική): αντιστοιχεί μία (1) σε κάθε Κλεισθενικό Δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα αν ο αντίστοιχος Κλεισθενικός Δήμος έχει περισσότερα τέτοια.

β. Θεματική Ομάδα Βάσης: (επαγγελματική ή άλλου είδους πολιτικοκοινωνική οργάνωση).

γ. Ομογενής Ομάδα Βάσης. Μία για κάθε πόλη του εξωτερικού.

2. Κάθε Ομάδα Βάσης ιδρύεται με απόφαση των μελών τής κοινοποιημένη αυθημερόν στη Γραμματεία της ΕΚΕ.

3. Έγκυρος Ομάδα Βάσης, θεωρείται εκείνη που αποτελείται τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) υπαρκτά και ταμιακώς ενήμερα μέλη.

4. Κάθε Ομάδα Βάσης αναδεικνύει με ψηφοφορία ένα (1) μέλος της ΕΚΕ.

5. Η εσωτερική οργάνωση κάθε Ομάδας Βάσης, ο τρόπος ανάδειξης του μέλους της στην ΕΚΕ και η διάρκεια της θητείας του εκεί, έχουν ως εξής:

α. Όλα τα ταμιακώς ενήμερα μέλη της Ομάδας Βάσης αποτελούν την αντίστοιχη Συνέλευση της Ομάδας Βάσης.

β. Η Ομάδα Βάσης συντονίζεται από την αντίστοιχη τριμελή Γραμματεία της ΟΒ, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από όλα τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία για διάρκεια ενός (1) έτους. Ως μέλη εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε ψήφους.

γ. Η τριμελής Γραμματεία τής ΟΒ, έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με την Γραμματεία της ΕΚΕ, στα όρια της αντίστοιχης ΟΒ και λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της.

δ. Η τριμελής Γραμματεία της ΟΒ, είναι αρμόδια για την τήρηση και ενημέρωση του οικείου Μητρώου Μελών της. Κάθε αλλαγή σ’ αυτό γνωστοποιείται αμέσως στη Γραμματεία της ΕΚΕ.

ε. Η ανάδειξη του μέλους της ΕΚΕ από κάθε Ομάδα Βάσης, γίνεται με μυστική ψηφοφορία για διάρκεια ενός (1) έτους. Εκλέγεται εκείνος/ εκείνη που συγκέντρωσε το πενήντα συν ένα (50%+1)των ταμιακώς ενήμερων μελών της αντίστοιχης Ομάδας Βάσης. Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο (2) υποψήφιοι και ουδείς συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

6. Ο σκοπός των Ομάδων Βάσης, είναι η ανάδειξη, η προβολή και η διεύρυνση της πολιτικής επιρροής του δικτύου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις συλλογικές αποφάσεις του δικτύου, η εκπαίδευση των μελών του στο ρόλο του υπεύθυνου πολίτη, η ουσιαστική συμμετοχή των μελών του στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αλλά και η ανάδειξη νέων στελεχών από τη βάση, η δε λειτουργία τους πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρόν καταστατικό.

7. Οι Ομάδες Βάσης έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, υπό την εποπτεία της ΕΚΕ, οι δε δικαιοπραξίες που συνάπτουν οι ΟΒ, δε δεσμεύουν σε καμιά περίπτωση το δίκτυο.

8. Η τριμελής Γραμματεία κάθε ΟΒ είναι αρμόδια για τη συλλογή και καταγραφή των συνδρομών των μελών της ΟΒ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εθνική Κεντρική Επιτροπή (ΕΚΕ) είναι το, αμέσως μετά την Ολομέλεια, ανώτατο συλλογικό Όργανο.

2. Η ΕΚΕ συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κάθε ΟΒ και από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

3. Η διάρκεια της ιδιότητας του μέλους της ΕΚΕ είναι ενός (1) έτους.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατέχουν ισόβια την ιδιότητα του μέλους της ΕΚΕ.

4. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΕ:

α. Είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο που παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου, την ευθυγράμμιση της λειτουργίας και της δράσης, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας του δικτύου, τις καταστατικές αρχές, τη Διακήρυξη και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες πολιτικής κατεύθυνσης.

β. Εξειδικεύει τη γενική πολιτική και τις δράσεις του δικτύου.

γ. Εισηγείται στην Ολομέλεια τροποποιήσεις του καταστατικού.

δ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας και αναθέτει σε αυτές την παραγωγή πολιτικών προτάσεων και δράσεων.

ε. Από τα μέλη της ΕΚΕ εκλέγονται τα τρία (3) μέλη της πενταμελούς Γραμματείας της ΕΚΕ.

Τα άλλα δύο (2) κληρώνονται υποχρεωτικά μεταξύ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

στ. Η ΕΚΕ είναι ταυτόχρονα και το πειθαρχικό όργανο του δικτύου.

ζ. Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.

η. Διατηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Μελών.

θ. Τρία (3) μέλη της ΕΚΕ, εκ των οποίων τα δύο (2) εκλέγονται από την ΕΚΕ, ενώ το τρίτο κληρώνεται μεταξύ των μελών του ΕΣ για θητεία ενός (1) έτους, αναλαμβάνουν την τήρηση του Κεντρικού Ταμείου του δικτύου (Κεντρικοί Ταμίες), το οποίο ταμείο αποτελείται από τις εισφορές των ΟΒ και όποιο άλλο ποσό δοθεί, στο δίκτυο, για τους λόγους που προβλέπονται στο παρόν.

Πληρωμές προς τρίτους, γίνονται μόνο εφ’ όσον η σχετική εντολή φέρει τις υπογραφές και των τριών (3) κεντρικών ταμιών. Αν κάποιος από τους ταμίες δεν υπογράφει, την υπογραφή του αντικαθιστά απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του ΕΣ.

Οι Ταμίες λογοδοτούν υποχρεωτικά κατά τη λήξη της θητείας των, ενώπιον της Γραμματείας της ΕΚΕ.

5. Η ΕΚΕ συγκαλείται από τη Γραμματεία της ή όταν το ζητήσει ενυπόγραφα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της ΕΚΕ.

6. Οι αποφάσεις της ΕΚΕ λαμβάνονται ως εξής:

α. Τα προς συζήτηση θέματα τίθενται με πρωτοβουλία της Γραμματείας της.

β. Η διαδικασία συζητήσεων της ΕΚΕ, θα ορίζεται κάθε φορά από τη Γραμματεία της, ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος, το διαθέσιμο χρόνο και το οικονομικό κόστος.

γ. Την ευθύνη της διεύθυνσης της συζήτησης, έχει η Γραμματεία της ΕΚΕ.

δ. Η ψηφοφορία, εφόσον αποφασιστεί ότι το όργανο θα συνεδριάσει από απόσταση, θα είναι ηλεκτρονική.

ε. Για να είναι έγκυρη η απόφαση της ΕΚΕ θα πρέπει να συμμετέχει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ταμειακώς ενήμερων μελών αυτής.

Σε περίπτωση μή προβλεπόμενης, ως ανωτέρω, απαρτίας της ΕΚΕ σε μία ψηφοφορία επί ενός θέματος, η λήψη της απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος, μετατίθεται αυτομάτως στη Γραμματεία της ΕΚΕ.

Μέλη της ΕΚΕ που δε συμμετέχουν σε δύο (2) συνεχόμενες ψηφοφορίες, αποβάλλονται από την ΕΚΕ με απόφαση της Γραμματείας της ΕΚΕ. Η απόφαση γνωστοποιείται αμέσως στην οικεία ΟΒ, η οποία αντικαθιστά υποχρεωτικά το αποβληθέν μέλος με άλλο μέλος τού ΟΒ.

στ. Κάθε απόφαση της ΕΚΕ, θα πρέπει να συγκεντρώνει το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

ζ. Σε περίπτωση που έχουν τεθεί περισσότερες των δύο προτάσεων για το ίδιο θέμα και εφ’ όσον καμιά δε συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προτάσεων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

η. Με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέλους του δικτύου και συγκέντρωση υπογραφών που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) των ταμειακώς ενήμερων μελών του δικτύου ή το τριάντα τοις εκατό (30%) της ΕΚΕ, τίθεται αμελλητί στην ΕΚΕ για συζήτηση και ψηφοφορία, με ευθύνη της Γραμματείας της ΕΚΕ, οποιοδήποτε θέμα, ακόμη κι αν γι’ αυτό έχει ληφθεί ήδη απόφαση (όχι όμως εντός του τελευταίου τριμήνου).

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

1. Η Γραμματεία της ΕΚΕ είναι πενταμελής και αναδεικνύεται ως εξής: Τα δύο (2) μέλη της εκλέγονται από την ΕΚΕ σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση, το ένα (1) προκύπτει με κλήρωση μεταξύ των μελών τού Εποπτικού Συμβουλίου.

Το άλλο (1) μέλος ορίζεται, διά του παρόντος καταστατικού και για την πρώτη δεκαετία, να είναι ο Ιδρυτής του πολιτικού φορέα, κ Μιχαήλ Πατσίκας.

2. Στην εκλογή ή την κλήρωση συμμετέχουν όσα εκ των ταμειακώς ενήμερων μελών της ΕΚΕ το επιθυμούν, ακόμα και εκείνα που ήδη έχουν υπάρξει στο παρελθόν μέλη της Γραμματείας.

3. Η διάρκεια της θητείας της Γραμματείας η οποία αρχίζει ταυτόχρονα και για τα πέντε (5) μέλη της, είναι ενός (1) έτους και αρχίζει από την επομένη της κλήρωσης αφού έχει προηγηθεί η εκλογή.

4. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΚΕ, η οποία είναι εκτελεστικό όργανο του Δικτύου:

α. Εκπροσωπεί το δίκτυο προς τα έξω.

β. Ελέγχει την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων όλων των συλλογικών οργάνων του δικτύου και ενημερώνει σχετικά.

γ. Μέλος της, που η ίδια ορίζει, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της ΕΚΕ.

δ. Έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί, τόσο προς την ΕΚΕ, όσο και προς την Ολομέλεια, τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί παντός θέματος, ακόμα και επί ψηφισμένων στο παρελθόν θεμάτων.

ε. Συντονίζει τη δράση όλων των οργάνων του δικτύου, με τη συνδρομή των υπολοίπων μελών της ΕΚΕ.

στ. Ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει είτε η Ολομέλεια είτε η ΕΚΕ.

ζ. Έχει την ευθύνη έκδοσης δελτίων τύπου.

η. Έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών και την υλοποίηση αποφάσεων σε κάθε μέλος της ΕΚΕ, ακόμα και σε απλό μέλος του δικτύου, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εντολή.

θ. Έχει το δικαίωμα να προτείνει προς την ΕΚΕ να αποφασίσει για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας επί διαφόρων θεμάτων παραγωγής πολιτικών προτάσεων και πολιτικών δράσεων.

ια. Παρέχει την εξουσιοδότηση για δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του δικτύου.

ιβ. Είναι αρμόδια για την ορθή τήρηση του Μητρώου Μελών.

5. Η πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία της ΕΚΕ, αποφασίζει με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5).

6. Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, εκπίπτει αμέσως του αξιώματός του, εφόσον το ζητήσει με τις υπογραφές του το τριάντα τοις εκατό (30%) είτε της Ολομέλειας, είτε της ΕΚΕ και εγκριθεί με ψηφοφορία από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΕΚΕ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

7. Άμεση έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται η σε βάρος του άσκηση ποινικής δίωξης για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

  1. Ο Εκπρόσωπος τής Γραμματείας, είναι το Μέλος της που την εκπροσωπεί προς κάθε Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή, προκειμένου να γνωστοποιεί και να εκφράζει τις θέσεις και αποφάσεις της.

  1. Ο/Η Εκπρόσωπος τής Γραμματείας, εκλέγεται από τα μέλη της.

  1. Ο/Η Εκπρόσωπος τής Γραμματείας, δε μπορεί να υποστηρίζει, γνωστοποιεί, δημοσιοποιεί και εκφράζει, με οποιονδήποτε τρόπο, θέσεις και αποφάσεις αντίθετες από τις ήδη ειλημμένες από τη Γραμματεία. Η συμπεριφορά αυτή, επισύρει την ποινή τής άμεσης ανάκλησής του από τη θέση του αυτή. Η ανάκληση γίνεται από τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της Γραμματείας με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4).

  1. Εκπρόσωπος τής Εκτελεστικής Γραμματείας που εκπίπτει από τη θέση του, παύει να αποτελεί μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, αλλά παραμένει μέλος της ΕΚΕ.

13. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)

1. Ο λόγος ύπαρξης του Εποπτικού Συμβουλίου, είναι η διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου, σύμφωνα με τις Αρχές και Θέσεις των ιδρυτών του δικτύου.

Γι’ αυτό και η ύπαρξή του είναι χρονικά καθορισμένη δια του παρόντος να είναι δεκαπέντε (15) έτη, με ημερομηνία κατάργησής του την 31η Δεκεμβρίου του 2033.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) αποτελείται από :

α. Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου, που είναι εκείνα που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του Δικτύου, στην αρχική σύνταξη του παρόντος καταστατικού, στη Διακήρυξη και στις αρχικές Αρχές και Θέσεις.

β. Τις προσωπικότητες που θα γίνονται μέλη τού ΕΣ με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του ΕΣ.

γ. Τα μέλη εκείνα που έχουν εκλεγεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια ως επικεφαλής του Δικτύου για την εκλογική μάχη των γενικών βουλευτικών εκλογών.

3. Τα μέλη του ΕΣ είναι αυτοδικαίως μέλη της ΕΚΕ για όλο το χρονικό διάστημα ύπαρξης του ΕΣ.

4. Το ΕΣ αποτελεί το πειθαρχικό όργανο του δικτύου.

5. Μετά την κατάργηση του ΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 1, οι αρμοδιότητες τού ΕΣ μεταβιβάζονται στην Εθνική Κεντρική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, αν δεν ορίζεται άλλως, μπορούν να προστεθούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν μόνο με την πλειοψηφία του εβδομήντα πέντε (75%) των μελών της Ολομέλειας.

Η δεκαπενταετής (μέχρι της κατάργησης του Εποπτικού Συμβουλίου, άρθρο 13,1) συμμετοχή των μελών του στην ΕΚΕ και η αναλογική, δύο πέμπτα (2/5), συμμετοχή μελών του στην πενταμελή Γραμματεία της ΕΚΕ καθώς και στους Κεντρικούς Ταμίες, δεν μπορεί να καταργηθεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

Έπειτα από σχετική, λαμβανομένη απόφαση της Ολομέλειας των μελών του Δικτύου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ταμειακά ενήμερων μελών του, το Δίκτυο θα συμμετάσχει, σε εθνικές βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, ή και σε αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στην περίπτωση που ληφθούν τέτοιες αποφάσεις, θα ισχύσουν οι πιο κάτω κανόνες και άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Το πολιτικό σύστημα που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το Κοινοβουλευτικό Σύστημα.

Εφόσον αποφασιστεί να συμμετάσχει το Δίκτυο σε εθνικές εκλογές με αυτό το σύστημα και όσο αυτό θα ισχύει (αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα, θα αλλάξουν αντίστοιχα και τα σχετικά με τις εκλογές άρθρα του παρόντος Καταστατικού), η επιλογή του υποψηφίου Πρωθυπουργού θα γίνεται ως εξής:

1. Ο υποψήφιος Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι από έτους μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος.

Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, αν το δίκτυο αποφασίσει να λάβει μέρος σε εκλογές που θα διεξαχθούν πριν συμπληρωθεί έτος από της ίδρυσης του.

2. Ο υποψήφιος Πρωθυπουργός ανακηρύσσεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Ολομέλειας. Αν υπάρχουν περισσότεροι των δύο υποψήφιοι, χωρίς κανείς να συγκεντρώνει την πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων.

3. Ο χρισμένος δια της εκλογής υποψήφιος Πρωθυπουργός θα είναι τυπικά Πρόεδρος του Δικτύου, χωρίς να έχει καμία απολύτως ουσιαστική ενδοδικτυακή αρμοδιότητα.

4. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν αιφνιδιαστικά, επισπεύδεται αναλόγως και η εκλογή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

1. Ο υποψήφιος Πρωθυπουργός, δε θα εκλέγεται και βουλευτής χωρίς σταυρό, ως αρχηγός, όπως προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος, αλλά θα λαμβάνει και αυτός σταυρό προτίμησης, ως απλός υποψήφιος βουλευτής.

2. Στην περίπτωση που ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός δεν εκλεγεί ως βουλευτής, παύει να έχει το τυπικό αξίωμα του προέδρου του δικτύου και επανέρχεται στην ιδιότητα του απλού μέλους.

3. Στην περίπτωση που ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός εκλεγεί Βουλευτής, αλλά δεν αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, παύει να είναι έστω και τυπικά πρόεδρος του δικτύου και περιορίζεται στο αξίωμα του βουλευτή.

4. Όταν ο χρισμένος υποψήφιος αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, θα είναι τυπικά Πρόεδρος του Δικτύου.

5. Ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αλλά και εκείνος που θα αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, ουδέν ειδικό δικαίωμα, προνόμιο ή αρμοδιότητα έχει εντός του δικτύου.

6. Ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός, οφείλει να ευθυγραμμισθεί πιστά με το στόχο του δικτύου, τη Διακήρυξη και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του δικτύου, όπως αυτοί θα έχουν αποφασιστεί.

7. Ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός, εφόσον αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού, δύναται να σχηματίσει κυβέρνηση και από μη μέλη του δικτύου, εφ’ όσον στα πρόσωπα συμφωνεί και η ΕΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

1. Ο χρισμένος υποψήφιος Πρωθυπουργός, από της εκλογής του, αλλά ακόμα και αν αποκτήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού, μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Ολομέλεια, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμιακώς ενήμερων μελών του δικτύου, αν το ζητήσει ενυπόγραφα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της Ολομέλειας.

2. Ο, με αυτόν τον τρόπο, ανακληθείς υποψήφιος Πρωθυπουργός ή ήδη Πρωθυπουργός, χάνει τη στήριξη των μελών του δικτύου και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του δικτύου και οφείλει να παραιτηθεί αμέσως.

Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται αυτομάτως διαγεγραμμένος οριστικά από το δίκτυο, χωρίς δικαίωμα επανόδου.

Οι δε βουλευτές του δικτύου, οφείλουν αμέσως να άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Βουλευτές που δεν άρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, διαγράφονται από το δίκτυο, με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

3. Ο Πρωθυπουργός, εκχωρεί αμετακλήτως, με συμβολαιογραφική πράξη, το είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών μηνιαίων αμοιβών του, στο δίκτυο.

Σε περίπτωση παραίτησης του από Πρωθυπουργός, αλλά παραμονής του στο αξίωμα του βουλευτή, όπως και μετά από άρνηση ανάκλησής του, εκχωρεί αμετακλήτως, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών αμοιβών του, στο δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Ο υποψήφιος Βουλευτής θα πρέπει να είναι από έξι (6) μηνών μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος.

Αυτό δε μπορεί να ισχύσει, αν το δίκτυο αποφασίσει να λάβει μέρος σε εκλογές που θα διεξαχθούν πριν συμπληρωθούν έξι (6) μήνες από την ίδρυση του.

2. Οι υποψήφιοι Βουλευτές για κάθε εκλογική περιφέρεια ανακηρύσσονται με ψηφοφορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτείται για κάθε εκλογική περιφέρεια, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών των Οργανώσεων Βάσης, που συναποτελούν κατά Νομό την αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

3. Η ψηφοφορία γίνεται μόνο με μονοσταυρία.

4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του δικτύου που έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτεί ο Νόμος.

5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν αιφνιδιαστικά, επισπεύδεται αναλόγως η εκλογή των υποψηφίων βουλευτών.

6. Ο εκλεγμένος Βουλευτής, δεν είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος Βουλευτής, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, οκτώ (8) χρόνια βουλευτής και σε κάθε περίπτωση αν έχει εκλεγεί σε τέτοια αξιώματα ήδη τρεις (3) φορές.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

1. Ο χρισμένος υποψήφιος Βουλευτής, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αλλά και εκείνος που θα αποκτήσει το αξίωμα του βουλευτή, ουδέν ειδικό δικαίωμα, προνόμιο ή αρμοδιότητα έχει εντός του δικτύου.

2. Ο χρισμένος υποψήφιος Βουλευτής, οφείλει να ευθυγραμμισθεί πιστά με το στόχο του δικτύου, τη Διακήρυξη και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του δικτύου, όπως αυτοί θα έχουν αποφασιστεί.

3. Ο υποψήφιος Βουλευτής, εκχωρεί αμετακλήτως, με συμβολαιογραφική πράξη, το είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών μηνιαίων αμοιβών του, στο δίκτυο.

Σε περίπτωση παραίτησης του από Βουλευτής του Δικτύου, αλλά παραμονής του στο αξίωμα του βουλευτή, όπως και μετά από άρνηση ανάκλησής του, εκχωρεί αμετακλήτως, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών αμοιβών του, στο δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Ο εκλεγμένος Βουλευτής οφείλει να ψηφίζει εντός του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής Περιφέρειας αλλά και πάντα σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές και θέσεις του δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.

2. Εκλεγμένος Βουλευτής μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του δικτύου της εκλογικής περιφέρειας που τον εξέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα ποτέ να επανέλθει στο δίκτυο.

3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα και αιτιολογημένα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας ή από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της ΕΚΕ.

4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών του δικτύου της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, ή αντιστοίχως (στην β’ περίπτωση της ανωτέρω παρ. 3) τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών της ΕΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. Ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δικτύου, ο οποίος θα εκτελεί και τα καθήκοντα τα οποία ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει για τους Προέδρους των πολιτικών κομμάτων, θα εκλέγεται από την Ολομέλεια, ένας (1) εκ των βουλευτών του δικτύου.

2. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα, έχουν όλοι οι εκλεγέντες βουλευτές του δικτύου.

3. Εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε το πενήντα τοις εκατό συν μίας (50%+1) των ψήφων της Ολομέλειας ενώ σε περίπτωση που κανείς δε συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

4. Στο σχετικό ψηφοδέλτιο, θα αναγράφονται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, δύο (2) ονόματα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής θα πρέπει να είναι από έξι (6) μηνών μέλος του Δικτύου και ταμιακώς ενήμερος.

Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, αν το δίκτυο αποφασίσει να λάβει μέρος σε εκλογές που θα διεξαχθούν πριν συμπληρωθούν έξι (6) μήνες από της ίδρυσης του.

2. Ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του Δικτύου εκλέγονται αναλογικά για όλη την Ελλάδα κατά τη σειρά προτίμησης, με τον περιορισμό να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) υποψήφιος από κάθε διοικητική περιφέρεια, εφ’ όσον έχει υπάρξει τέτοια υποψηφιότητα, από τις ψήφους των ταμιακώς ενήμερων μελών της Ολομέλειας.

3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.

4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του δικτύου, που θα συγκεντρώσει τις υπογραφές είκοσι (20) ταμιακώς ενήμερων μελών του Δήμου του.

5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν αιφνιδιαστικά, επισπεύδεται αναλόγως η εκλογή των υποψηφίων Ευρωβουλευτών.

6. Ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, δε θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες ευρωεκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.

7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος Ευρωβουλευτής, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα (10) χρόνια ευρωβουλευτής και σε κάθε περίπτωση αν να έχει εκλεγεί σε τέτοια αξιώματα ήδη τρεις (3) φορές.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ

1. Ο χρισμένος υποψήφιος Ευρωβουλευτής, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αλλά και εκείνος που θα αποκτήσει το αξίωμα του Ευρωβουλευτή, ουδέν ειδικό δικαίωμα, προνόμιο ή αρμοδιότητα έχει εντός του δικτύου.

2. Ο χρισμένος υποψήφιος Ευρωβουλευτής, οφείλει να ευθυγραμμισθεί πιστά με το στόχο του δικτύου, τη Διακήρυξη και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του δικτύου, όπως αυτοί θα έχουν αποφασιστεί. Μπορεί όμως να συνεισφέρει και να εμπλουτίσει τις πολιτικές του προτάσεις προς το εθνικό ή ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα, με νέες καινοτόμες ιδέες, με την επιφύλαξη φυσικά του προηγουμένου εδαφίου.

3. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής, εκχωρεί αμετακλήτως, με συμβολαιογραφική πράξη, το είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών μηνιαίων αμοιβών του, στο δίκτυο.

Σε περίπτωση παραίτησής του από Ευρωβουλευτής του Δικτύου, αλλά παραμονής του στο αξίωμα του Ευρωβουλευτή, όπως και μετά από άρνηση ανάκλησής του, εκχωρεί αμετακλήτως, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών αμοιβών του, στο δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής οφείλει να ψηφίζει εντός του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του δικτύου, σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του Δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.

2. Εκλεγμένος Ευρωβουλευτής μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του Ευρωβουλευτή, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών της Ολομέλειας. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα να επανέλθει ποτέ στο δίκτυο.

3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου ή από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της ΕΚΕ.

4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ολομέλειας.

Στη θέση του παραιτηθέντος, υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Ο υποψήφιος Δήμαρχος θα πρέπει να είναι από έξι (6) μηνών μέλος του Δικτύου και ταμειακώς ενήμερος και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μοναδικές υπογραφές των ταμειακά ενήμερων μελών του δικτύου στον αντίστοιχο Δήμο.

2. Υποψήφιος Δήμαρχος για κάθε Δήμο ανακηρύσσεται εκείνος που συγκέντρωσε το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) των ταμειακά ενήμερων μελών του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου.

3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.

4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του δικτύου.

5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές.

Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, επισπεύδεται αναλόγως η εκλογή των υποψηφίων δημάρχων.

6. Ο εκλεγμένος Δήμαρχος, δε θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.

7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος Δήμαρχος, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα (10) χρόνια δήμαρχος.

8. Ο χρισμένος υποψήφιος Δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτός τους υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους.

9. Κάθε μέλος δικτύου στον αντίστοιχο Δήμο, έχει το δικαίωμα να αυτοπροταθεί ως υποψήφιος Δημοτικός ή Διαμερισματικός Σύμβουλος.

10. Υποψήφιοι Δημοτικοί και Διαμερισματικοί Σύμβουλοι για κάθε Δήμο ανακηρύσσονται, αρχής γενομένης από τον εκλεγέντα πρώτο και κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτούνται για κάθε Δήμο, από τις ψήφους των ταμιακώς ενήμερων μελών της αντίστοιχης ΟΒ με μονοσταυρία.

11. Σε περίπτωση παραίτησης του από Δήμαρχος του Δικτύου, όπως και μετά από άρνηση ανάκλησής του, εκχωρεί αμετακλήτως, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών αμοιβών του, στο δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Ο εκλεγμένος Δήμαρχος οφείλει να ψηφίζει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενεργεί διοίκηση του Δήμου, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του δικτύου του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου και σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής.

2. Εκλεγμένος δήμαρχος μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του δημάρχου, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του δικτύου της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου που τον επέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα ποτέ να επανέλθει στο δίκτυο.

3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου του αντίστοιχου Τοπικού Δήμου ή από το (τριάντα τοις εκατό) 30% των μελών της ΕΚΕ.

4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ταμιακώς ενημερωμένων μελών του αντίστοιχου Δήμου.

5. Η πρόταση ανάκλησης για τους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους γίνεται ενυπόγραφα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου του αντίστοιχου Δήμου ή από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της ΕΚΕ και για να υπάρξει ανάκληση θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) του συνόλου των ταμιακώς ενημερωμένων μελών του αντίστοιχου Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης θα πρέπει να είναι από έξι (6) μηνών μέλος του δικτύου και ταμειακώς ενήμερος και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) υπογραφές των ταμειακά ενήμερων μελών του δικτύου στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, αν το δίκτυο αποφασίσει να λάβει μέρος σε εκλογές που θα διεξαχθούν πριν συμπληρωθούν έξι (6) μήνες από την ίδρυση του.

2. Υποψήφιος Περιφερειάρχης για κάθε Διοικητική Περιφέρεια ανακηρύσσεται εκείνος που συγκέντρωσε το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) των ταμειακώς ενήμερων μελών των ΟΒ που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

3. Η ψηφοφορία γίνεται με μονοσταυρία.

4. Δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έχει κάθε μέλος, του δικτύου.

5. Οι προκριματικές εκλογές για το χρίσμα, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο έξι (6) μήνες πριν τις περιφερειακές εκλογές.

6. Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης, δε θα είναι υποχρεωτικά υποψήφιος για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, αλλά θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.

7. Κανένα μέλος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου στις ενδοδικτυακές προκριματικές διαδικασίες, για υποψήφιος Περιφερειάρχης, εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, δέκα (10) χρόνια περιφερειάρχης.

8. Ο χρισμένος υποψήφιος Περιφερειάρχης δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτός τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους.

9. Κάθε μέλος δικτύου στην αντίστοιχη περιφέρεια, έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, εφόσον έχει συγκεντρώσει πενήντα (50) μοναδικές υπογραφές ταμιακώς ενήμερων μελών του Δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.

10. Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για κάθε Περιφέρεια ανακηρύσσονται, αρχής γενομένης από τον εκλεγέντα πρώτο και κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού που απαιτούνται για κάθε Περιφέρεια, από τις ψήφους των ταμειακώς ενήμερων μελών του δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας, με τον περιορισμό ότι κάθε ΟΒ θα πρέπει να διαθέτει έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο.

11. Σε περίπτωση παραίτησης τους από Περιφερειάρχης ή Περιφερειακός Σύμβουλος του Δικτύου, όπως και μετά από άρνηση ανάκλησής του, εκχωρεί αμετακλήτως, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών αμοιβών του, στο δίκτυο

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης οφείλει να ψηφίζει εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου και να ενεργεί διοίκηση της Περιφέρειας, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί σε αυτόν από τους εκλογείς του δικτύου και σύμφωνα με τις διακηρυκτικές αρχές του δικτύου και τους ψηφισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής του.

2. Εκλεγμένος περιφερειάρχης μπορεί να ανακληθεί και είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του περιφερειάρχη, εφόσον αρθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του των μελών του δικτύου της εκλογικής περιφέρειας του Περιφέρειας που τον επέλεξαν. Αν δεν παραιτηθεί, διαγράφεται αυτόματα από μέλος του δικτύου και δεν έχει το δικαίωμα να επανέλθει ποτέ στο δίκτυο.

3. Η πρόταση ανάκλησης γίνεται ενυπόγραφα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών της ΕΚΕ.

4. Για να υπάρξει ανάκληση, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.

5. Η πρόταση ανάκλησης για τους περιφερειακούς συμβούλους γίνεται ενυπόγραφα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών του δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή από το τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών της ΕΚΕ και για να υπάρξει ανάκληση θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της ανάκλησης το πενήντα τοις εκατό συν ενός (50%+1) του συνόλου των ταμιακώς ενημερωμένων μελών του δικτύου της αντίστοιχης Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το χρονικό διάστημα, από την ημέρα ιδρύσεως του φορέα, μέχρι και τη συμπλήρωση εγγραφής τριών χιλιάδων (3000) μελών στο μητρώο του, χαρακτηρίζεται ως μεταβατική περίοδος, κατά την οποία το δίκτυο θα λειτουργήσει υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Η Ολομέλεια των μελών του δικτύου δε θα λειτουργεί, ως όργανο λήψης αποφάσεων, όπως περιγράφεται στο παρόν καταστατικό.

Έτσι, ανώτατο συλλογικό Όργανο, σε αυτό το χρονικό διάστημα, καθίσταται η προσωρινή ΕΚΕ.

2. Από την ημέρα ιδρύσεως του φορέα, οι εγγραφές μελών, γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

3. Με τη συμπλήρωση της εγγραφής τριών χιλιάδων (3000) μελών στο μητρώο του δικτύου, η Εκτελεστική Γραμματεία, υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία την Ολομέλεια, η πρώτη πράξη της οποίας θα είναι να εκλέξει τα μέλη της ΕΚΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

Τότε, τα εκλεγμένα μέλη, θα αντικαταστήσουν τα προσωρινά μέλη της ΕΚΕ .

4. Κατά τα λοιπά, καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο, από την ημέρα ιδρύσεως του φορέα, μέχρι και την ημέρα συμπλήρωσης της εγγραφής τριών χιλιάδων (3000) μελών του, όλα τα όργανα, λειτουργούν όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από Προοίμιο και τριάντα (30) άρθρα ψηφίσθηκε και υπογράφηκε σήμερα, 5 Ιανουαρίου 2019, από τα κατωτέρω μέλη του δικτύου, ως οι συνημμένοι πίνακες.